Algemene Leveringsvoorwaarden Mantix (versie 201901)

1. Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door Mantix uitgebrachte aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, tussen opdrachtgever en Mantix inzake de levering van diensten en/of goederen, waaronder mede wordt begrepen het leveren van consultancy diensten, het geven van adviezen, het leveren en implementeren van systemen, het leveren van programmatuur en apparatuur etc.

1.2

Mantix aanvaardt uitdrukkelijk geen inkoop- of andere voorwaarden door opdrachtgever gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover daarmee door Mantix schriftelijk is ingestemd.

1.4

Inschakeling door Mantix van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverlet.


2 Aanbiedingen

2.1

De aanbiedingen van Mantix zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding anders blijkt, en dienen als een ondeelbaar geheel te worden beschouwd.

2.2

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk daarin anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Mantix onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3

Mantix behoudt zich het recht voor een overeenkomst als niet gesloten te beschouwen, zolang de opdracht niet schriftelijk door Mantix is bevestigd.


3 Werkzaamheden en duur van de overeenkomst

3.1

Consultancy diensten zullen tijdens gebruikelijke werkdagen gedurende kantoortijden worden uitgevoerd. Indien op verzoek van Opdrachtgever buiten deze kantoortijden consultancy diensten worden uitgevoerd, zal Mantix voor deze werkzaamheden toeslagen op zijn tarieven toepassen conform de onderstaande tabel.

Over time rates7:00 - 19:00 uur19:00 - 24:00 uur24:00 - 07:00 uur
Werkdagen0%50%100%
Zaterdagen50%100%150%
Zon- en feestdagen100%150%200%

3.2

De consultancy diensten zullen in overleg tussen partijen deels op locatie van Mantix, deels op locatie van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

3.3

Mantix zal de door haar te verrichten consultancy diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.4

Partijen kunnen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

3.5

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering geschiedt na overleg met Opdrachtgever.

4 Honorarium, onkosten, wijze van betaling

4.1

Alle hiervoor genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

4.2

Het ingevolge dit artikel door Opdrachtgever verschuldigde honorarium en kosten zullen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht.

4.3

De facturen zullen door Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.

4.4

Indien Opdrachtgever niet binnen de in betalingstermijn heeft betaald is hij in verzuim en heeft Mantix het recht om vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand tot de datum van algehele voldoening. Voorts heeft Mantix het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten.

4.5

Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.


5 Terbeschikkingstelling van informatie

5.1

Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht. Om de uitvoering van de werkzaamheden goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Mantix nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht.


6 Geheimhouding en niet-overname beding

6.1

Mantix verplicht zich zowel tijdens als na afloop van deze overeenkomst strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden betreffende het bedrijf/de onderneming van Opdrachtgever en de met Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hem bekend te zijn.

6.2

Het is Mantix verboden op welke wijze dan ook documenten, correspondentie of afschriften hiervan, dan wel andere zaken of goederen die zij in verband met haar werkzaamheden bij de Opdrachtgever onder zich heeft gekregen, in haar particuliere bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever is vereist. In ieder geval is Mantix verplicht, op eerste verzoek daartoe, om dergelijke documenten, correspondentie, afschriften, zaken of goederen aan het einde van de overeenkomst of bij ingebrekestelling terstond aan de Opdrachtgever te retourneren.

6.3

Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 12 maanden na het einde van de overeenkomst verboden om medewerkers van Opdrachtnemer of contractanten van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel uit te nodigen om bij Opdrachtgever in dienst te treden dan wel anderszins, direct of indirect werkzaamheden te laten verrichten.

7 Reclame

7.1

Indien Opdrachtgever constateert dat Mantix in de uitvoering van haar werkzaamheden te kort is geschoten dient hij dit binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of werkzaamheden waarover Opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Mantix kenbaar te maken. Mantix zal in voorkomende gevallen door Opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.

7.2

Een reclame als in lid 1 van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


8 Aansprakelijkheid

8.1

De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

8.2

Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande artikelen, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.3

De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.

8.4

De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

8.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.6

Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.


9 Duur van een overeenkomst en ontbinding

9.1

Een overeenkomst wordt door partijen aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van ondertekening. Beëindiging van de overeenkomst kan eenzijdig plaatsvinden per aangetekend schrijven. De overeenkomst blijft echter van kracht zolang de uitvoering van een vastgelegde opdracht nog niet is beëindigd.

9.2

Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen:

9.3

De partij die de overeenkomst heeft beëindigd, heeft in het geval bedoeld in lid 2 van dit artikel, recht op vergoeding van de schade die door een dergelijke beëindiging van de overeenkomst mocht ontstaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze overeenkomst.

9.4

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Mantix ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Mantix vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.5

Buiten de in dit artikel genoemde beëindigingmogelijkheden is het Opdrachtgever niet toegestaan een overeenkomst zonder schadevergoeding tussentijds te beëindigen. In dat geval is de schade minimaal gelijk aan de vergoeding gebaseerd op de resterende periode van de overeenkomst tegen het geldende uurtarief en de inzet in dagen/uren per week.


10 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

10.1

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene leveringsvoorwaarden of daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.